Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

1. SLV Design BV, gevestigd te Mortsel onder KBO nr. 0753852227
2. Klant, degene met wie SLV Design BV een overeenkomst is aangegaan
3. Partijen : SLV Design BV Design en klant samen
4. Consument : een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en/of producten door of namens SLV Design BV
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van SLV Design BV zijn vrijblijvende, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt SLV Design BV zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt SLV Design BV slechts, nadat de klant deze schriftelijk heeft bevestigd.
3. Na aanvaarding zal er een voorschot betaald worden door de klant, waar na ontvangst, de aanbieding of offerte definitief aanvaard wordt door SLV Design BV.

Prijzen

1. Alle prijzen die SLV Design BV hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en inclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen
2. Alle prijzen op die SLV Design BV hanteert voor zijn producten en/of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan SLV Design BV te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten en/of diensten of onderdelen daarvan, die SLV Design BV niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of offerte c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door SLV Design BV vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren
6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SLV Design BV, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7. Indien partijen voor een dienstverlening door SLV Design BV een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
8. SLV Design BV heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen

Betalingen en betalingstermijn

1. De klant moet facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan SLV Design BV betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, de klant van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat SLV Design BV de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is SLV Design BV gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan SLV Design BV
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag SLV Design BV zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van SLV Design BV op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst met SLV Design BV, dan is de klant nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan SLV Design BV te betalen.

Eigendomsvoorbehoud

1. SLV Design BV blijft eigenaar van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de overeengekomen prijs.
2. Zodra de klant in verzuim is, is SLV Design BV gerechtigd het recht van eigendomsvoorbehoud in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
3. SLV Design BV roept het eigendomsvoorbehoud in d.m.v. een schriftelijke of elektronische mededeling.
4. Indien SLV Design BV een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft SLV Design BV het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
5. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen eigendomsvoorbehoud, dient de klant de procedure waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan SLV Design BV, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
6. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

1. SLV Design BV voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. SLV Design BV heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot of geheel betaling door de klant.
4. Het is de verantwoordelijke van de klant dat SLV Design BV tijdig kan beginnen volgens afgesproken termijn aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat SLV Design BV tijdig kan beginnen volgens afspraak aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en documenten die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenst vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan SLV Design BV
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en documenten, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert SLV Design BV de betreffende documenten.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door SLV Design BV redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of documenten beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom

1. SLV Design BV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, foto’s, etc, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van SLV Design BV (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken

Boetebeding

1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van SLV Design BV een onmiddellijk opeisbare boete.
a. Is de ander partij een consument dan bedraagt deze boete 1.000€
b. Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete 5.000€
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemd bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het 1ste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van SLV Design BV waaronder zijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

1. De klant vrijwaart SLV Design BV tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door SLV Design BV geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door SLV Design BV geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant rederlijkwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant SLV Design BV daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen via een aangetekend schrijven naar het adres van de maatschappelijke zetel van SLV Design BV
3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving (desnoods vergezelt met foto’s), zodat SLV Design BV in staat is hierop adequaat te reageren.
4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat SLV Design BV gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
6. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van SLV Design BV, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan SLV Design BV en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
7. Wanneer de in lid 1en lid 4 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij de rechtbanken van Antwerpen –( Vredegerecht Kontich).

Ingebrekestelling

1. De klant dient de ingebrekestellingen schriftelijk (alsook aangetekend) kenbaar te maken aan SLV Design BV
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling SLV Design BV ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

1. Als SLV Design BV een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan SLV Design BV verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid SLV Design BV

1. SLV Design BV is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid
2. Indien SLV Design BV aansprakelijk is voor enige schade, is het slecht aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. SLV Design BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien SLV Design BV aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreken van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of op drukwerk zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van SLV Design BV vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer SLV Design BV toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door SLV Design BV niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat SLV Design BV in verzuim is
3. SLV Design BV heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien SLV Design BV kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen

Overmacht

1. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor SLV Design BV 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat SLV Design BV er weer aan kan voldoen
2. SLV Design BV is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Opgemaakt op 11/09/2020

Kopieëren van tekst en beelden is beschermd!