Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden omvatten :

 1. Verkoops- en dienstverleningsvoorwaarden
 2. Verkoopsvoorwaarden online verkoop via webwinkel (koop op afstand)

Definities

 1. SLV Design BV, gevestigd te Mortsel onder KBO nr. 0753852227
 2. Klant of consument, degene met wie SLV Design BV een overeenkomst is aangegaan
 3. Partijen : SLV Design BV Design en klant samen
 4. Consument : een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten, online verkoop via webwinkel en leveringen van diensten en/of producten door of namens SLV Design BV
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennis te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Klant de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Klant de website gebruikte.

 

 1. Verkoops- en dienstverleningsvoorwaarden

1 . Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van SLV Design BV zijn vrijblijvende, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen

2. Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt SLV Design BV zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt SLV Design BV slechts, nadat de klant deze schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Na aanvaarding zal er een voorschot betaald worden door de klant, waar na ontvangst, de aanbieding of offerte definitief aanvaard wordt door SLV Design BV

3. Prijzen

 1. Alle prijzen die SLV Design BV hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en inclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen
 2. Alle prijzen op die SLV Design BV hanteert voor zijn producten en/of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan SLV Design BV te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten en/of diensten of onderdelen daarvan, die SLV Design BV niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of offerte c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3.3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door SLV Design BV vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SLV Design BV, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door SLV Design BV een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. SLV Design BV heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen

4. Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant moet facturen binnen 10 dagen na factuurdatum aan SLV Design BV betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, de klant van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat SLV Design BV de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

5. Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is SLV Design BV gerechtigd een rente van 2% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan SLV Design BV
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag SLV Design BV zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van SLV Design BV op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst met SLV Design BV, dan is de klant nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan SLV Design BV te betalen.

6. Eigendomsvoorbehoud

 1. SLV Design BV blijft eigenaar van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 2. Zodra de klant in verzuim is, is SLV Design BV gerechtigd het recht van eigendomsvoorbehoud in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 3. SLV Design BV roept het eigendomsvoorbehoud in d.m.v. een schriftelijke of elektronische mededeling.
 4. Indien SLV Design BV een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft SLV Design BV het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
 5. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen eigendomsvoorbehoud, dient de klant de procedure waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan SLV Design BV, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 6. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

7. Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

8. Uitvoering van de overeenkomst

 1. SLV Design BV voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. SLV Design BV heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot of geheel betaling door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijke van de klant dat SLV Design BV tijdig kan beginnen volgens afgesproken termijn aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat SLV Design BV tijdig kan beginnen volgens afspraak aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of uren voor rekening van de klant.

9. Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en documenten die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenst vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan SLV Design BV
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en documenten, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert SLV Design BV de betreffende documenten.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door SLV Design BV redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of documenten beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

10. Intellectueel eigendom

 1. SLV Design BV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, foto’s, etc, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van SLV Design BV (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken

11. Boetebeding

 1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van SLV Design BV een onmiddellijk opeisbare boete.
  1. Is de ander partij een consument dan bedraagt deze boete 1.000€
  2. Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete 5.000€
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemd bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het 1ste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van SLV Design BV waaronder zijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

12. Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart SLV Design BV tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door SLV Design BV geleverde producten en/of diensten.

13. Klachten

  1. De klant dient een door SLV Design BV geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant rederlijkwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant SLV Design BV daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen via een aangetekend schrijven naar het adres van de maatschappelijke zetel van SLV Design BV
  3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving (desnoods vergezelt met foto’s), zodat SLV Design BV in staat is hierop adequaat te reageren.
  4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
  5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat SLV Design BV gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
  6. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van SLV Design BV, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan SLV Design BV en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
  7. Wanneer de in lid 1en lid 4 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij de rechtbanken van Antwerpen –( Vredegerecht Kontich).

14. Ingebrekestelling

 1. De klant dient de ingebrekestellingen schriftelijk (alsook aangetekend) kenbaar te maken aan SLV Design BV
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling SLV Design BV ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

15. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 1. Als SLV Design BV een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan SLV Design BV verschuldigd zijn.

16. Aansprakelijkheid SLV Design BV

 1. SLV Design BV is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid
 2. Indien SLV Design BV aansprakelijk is voor enige schade, is het slecht aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. SLV Design BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien SLV Design BV aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreken van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of op drukwerk zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

17. Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van SLV Design BV vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

18. Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer SLV Design BV toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Indien de klant de overeenkomst ontbindt (na ondertekening) zonder geldige reden, is de klant verplicht een schadevergoeding te betalen voor verbreking van de overeenkomst, dit gelijk staat aan 15% van het overeengekomen bedrag, zoals vermeld op de ondertekende offerte.
 3. Is de nakoming van de verplichtingen door SLV Design BV niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat SLV Design BV in verzuim is (punt 13.)
 4. SLV Design BV heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien SLV Design BV kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen

19. Overmacht

 1. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor SLV Design BV 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat SLV Design BV er weer aan kan voldoen
 2. SLV Design BV is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

20. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

 1. Verkoopsvoorwaarden online verkoop via webwinkel (Koop op afstand)

Gebruiksvoorwaarden

 1. Toepassingsgebied :
  1. Onze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van de webwinkel door een internetgebruiker (hierna de “Gebruiker/Klant” genoemd)
  2. Door de webwinkel te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze algemene gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.
  3. Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennis te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker de webinkel gebruikte.
 1. Webwinkel
  1. Toegankelijkheid en navigatie
   Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze webwinkel te waarborgen.
   Elk gebruik van de webwinkel is altijd en steeds op eigen risico van de Gebruiker. SLV Design is dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op de Webwinkel.
  2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten (zie A.13) niet zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van SLV Design BV (laten) kopiëren, en/of ter beschikking stellen aan derden of op andere wijze gebruiken
 1. Geregistreerde Gebruikers
  1. De toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot Gebruikers die de registratie op de webwinkel hebben voltooid
  2. Registratie en toegang tot de diensten van de webwinkel zijn voorbehouden aan natuurlijke en rechtspersonen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op de webwinkel en na aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
  3. Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen
  4. De Gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop SLV Design Webwinkel hem/haar een bevestiging van de inschrijving tot onze diensten zal sturen. Een emailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om zicht in te schrijven voor de diensten.
  5. Er is slechts 1 één registratie toegestaan per persoon en/of emailadres.
 1. Prijs
  1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen
  2. Er kunnen leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend. Deze worden tijdens de bestelprocedure vermeld.
  3. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijke wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 1. Aanbod
  1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootste mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SLV Design BV niet.
  2. SLV Design BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. De foto’s op de website zullen nooit 100% overeenkomen met het geleverde product. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. Kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn, ed., verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (info@slv-design.eu)
  3. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door SLV Design BV.
  4. SLV Design BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
  5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld
 1. Online aankopen
  1. Aankopen worden met de knop “toevoegen” in de winkelwagen gelegd. De inhoud van de winkelwagen kan op elk ogenblik opgevraagd en gewijzigd worden.
  2. Met de knop “Afrekenen” komt de klant op de pagina met het overzicht van de aankopen
  3. Alvorens af te rekenen, worden de leveringskosten vermeld en toegevoegd.
  4. Informatief wordt het BTW bedrag getoond
  5. De klant geeft zijn mailadres op voor alle verdere communicatie betreffende de status van zijn levering
  6. De klant geeft ook zijn leveradres en eventueel facturatie adres op
  7. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen • via bankoverschrijving • via kredietkaart • via bancontact • via KBC / CBC betaalknop
  8. SLV Design BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is
 1. Levering en uitvoering van de overkomst
  1. Voor goederen op bestelling wordt de levertermijn per geval afgesproken met de klant
  2. Artikelen besteld via de webwinkel worden enkel geleverd in België
  3. De levering gebeurd door BPOST of POST NL, tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen op het door de Klant gegeven adres geleverd
  4. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan SLV Design BV (info@slv-design.eu)
  5. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij/zij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
 2. Beschikbaarheid producten
  1. In geval van onbeschikbaarheid van 1 of meerdere producten na betaling van de bestelling, verbindt SLV Design BV zich ertoe de klant hier zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen en biedt SLV Design BV de klant de keuze tussen terugbetaling, een wijziging van de bestelling of een uitgestelde levering van zodra de desbetreffende producen weer voorradig zijn.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van SLV Design BV
  2. Zodra de Klant in verzuim is, is SLV Design BV gerechtigd het recht van eigendomsvoorbehoud in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten / goederen.
  3. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van SLV Design BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 1. Herroepingsrecht
  1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij SLV Design BV
  2. Indien het herroepingsrecht van toepassing is: De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
  3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt
  4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant : SLV Design BV, info@slv-design.eu via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per aangetekend schrijven of met een herroepingsformulier per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen

   Template formulier herroeping :
   Ter attentie van :
   SLV Design BV
   Juliaan De Vriendtstraat 23
   2640 Mortsel
   Email : info@slv-design.eu
   Telefoon : +32 470 548 512

   Ik stel u hierbij op de hoogte van mijn herroeping van de overeenkomst betreffende
   Het product ………..…… met artikelnummer SLV……….….
   Besteld op ………….…. / ontvangen op ………….….
   Factuur nummer : 20………….…..
   Naam van de consument: ………………………….…..
   Adres van de consument : ……………………….…….
   Handtekening van de consument : …………………
   Datum : ………………..…..

  5. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  6. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan SLV Design BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan SLV Design BV, Juliaan De Vriendtstraat 23, 2640 Mortsel
  7. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
  8. De Klant wordt verzocht de artikelen waarvan hij wenst af te zien, in ongebruikte en perfecte staat en in hun oorspronkelijke verpakking terug te sturen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt SLV Design BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
  9. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen geïnspecteerd worden, maar mogen niet gebruikt zijn.
  10. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.
  11. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal SLV Design BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen na ontvangt van de retourzending.
  12. SLV Design BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd
  13. Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, vermelden waarom op basis van de volgende categorieën:
   1. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor :
    1. de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop SLV Design BV geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
    2. de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. Garantie
  1. In overeenstemming met artikel 1694quater van het Burgerlijk Wetboek beschikt de klant die de hoedanigheid van consument heeft over een wettelijke garantie van 2 jaar voor ieder gebrek aan overeenstemming dat bestond op het ogenblik van de levering van het product en dat zich voordoet binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf deze levering
  2. De consument is ertoe gehouden de verkoper op schriftelijke wijze en binnen een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, in kennis te stelling van dit gebrek, op straffe van verlies van zijn of haar klachtrecht.
  3. Enkel de factuur geldt voor de consument als garantiecertificaat ten aanzien van de verkoper. Dit document dient door de consument te worden bewaard en te worden voorgelegd in hun originele versie. De garantietermijn begint te lopen vanaf de datum van levering.
  4. Deze garantie kan niet worden toegepast indien het defect te wijten is aan een verkeerd gebruik, een externe oorzaak, het slecht onderhoud, de normale slijtage of ieder gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de verkoper.
 1. Klachten
  1. De klant dient een door SLV Design BV geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  2. Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de klant rederlijkwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant SLV Design BV daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen via een aangetekend schrijven naar het adres van de maatschappelijke zetel van SLV Design BV
  3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving (desnoods vergezelt met foto’s), zodat SLV Design BV in staat is hierop adequaat te reageren.
  4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Opgemaakt op 11/09/2020  –  Laatste geüpdatet op 20/11/2021

Kopieëren van tekst en beelden is beschermd!